WYDARZENIA
 Bezpłatne webinaryKonferencje, szkolenia, warsztaty

Opinie naukowców na temat habilitacji - analiza wyników badań

Wstęp

Od października 2019 r. wchodzi w życie nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Dokument nazwany Ustawą 2.0 lub Konstytucją dla Nauki opracowany został przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod kierunkiem ministra Jarosława Gowina. Ustawa, w której zorganizowanie 9 konferencji tematycznych, Narodowego Kongresu Nauki i kampanii promującej zmiany w nauce, kosztowało 5 milionów złotych. Są to dane z grudnia 2017 r. Biorąc pod uwagę rozmach, z jakim toczy się wdrażanie Ustawy 2.0, koszty te należy zwielokrotnić.

Naukowcy zainteresowani zmianami w nauce z pewnością niejednokrotnie słyszeli o licznych konsultacjach MNiSW z przedstawicielami nauki. Niestety, nikt z nas (członków Fundacji), ani żadna z osób współpracujących z Fundacją, ani nawet nikt z naszych znajomych nie miał przyjemności uczestniczyć z konsultacjach organizowanych przez MNISW.

Dlatego osoby zgromadzone wokół Fundacji Nauka Polska postanowiły przeprowadzić pierwsze w Polsce badania ankietowe dotyczące najczęściej poruszanych w naszym gronie problemów związanych ze środowiskiem akademickim.

Opracowaliśmy 5 tematycznych ankiet skierowanych do szerokiego grona pracowników naukowych. W każdej ankiecie znajduje się 10 pytań oraz metryczka. Ankiety są anonimowe i dobrowolne.

Każda ankieta zawiera trzy odpowiedzi (do wyboru):
- TAK,
- NIE,
- nie mam zdania.
Każdą zaznaczoną odpowiedź można uzasadnić.

Charakterystyka badanej grupy

Ankieta „Habilitacja” dostępna była w internecie od 1 lutego do 15 marca 2019 r. Celem badań było poznanie opinii naukowców na temat:

- wartości i innowacyjności badań prowadzonych podczas postępowań habilitacyjnych oraz pohabilitacyjnych,
- rzetelności i obiektywności postępowań habilitacyjnych,
- praw habilitanta,
- nieuczciwych recenzentów.

Ankietę rozpowszechniliśmy drogą mailową wysyłając ją do ponad 30 tysięcy naukowców z całej Polski, oraz zamieszczając linki do ankiety na profilach FB. Ankietę uzupełniło 1311 osób. Wśród ankietowanych było 605 kobiet (46,15%) i 706 (53,85%) mężczyzn.

Największą grupę respondentów stanowiły osoby w wieku od 41 do 50 lat, było ich 515 (38,28%). Jest to jedyna grupa wiekowa, w której głos zabrało więcej kobiet niż mężczyzn.

Tabela 1. Charakterystyka respondentów ze względu na wiek i płeć

Wiek/płeć

Kobiety

Mężczyźni

Ogólna liczba głosujących

Liczba osób

%

Liczba osób

%

Liczba osób

%

do 30 lat

13

0,99

7

0,53

20

1,53

31-40 lat

191

14,57

192

14,65

383

29,21

41-50 lat

262

19,98

253

19,30

515

39,28

51-60 lat

96

7,32

125

9,53

221

16,86

61-70 lat

42

3,20

98

7,48

140

10,68

więcej niż 70

1

0,08

31

2,36

32

2,44

Razem

605

46,15

706

53,85

1311

100,00

 

Najliczniejszą grupą biorącą udział w sondażu byli adiunkci, których było aż 705 (53,77%). Drugą grupą pod względem wielkości byli profesorowie nadzwyczajni – 263 (20,06).

Stanowisko/
uczelnia

Uniwersytet

Politechnika

Akademia

Inna

Ogólna liczba głosujących

Liczba osób

%

Liczba osób

%

Liczba osób

%

Liczba osób

%

Liczba osób

%

doktorant

16

1,22

1

0,08

4

0,31

0

0,00

21

1,60

asystent

33

2,52

7

0,53

0

0,00

1

0,08

41

3,13

adiunkt

578

44,09

83

6,33

33

2,52

11

0,84

705

53,78

wykładowca/starszy wykładowca

70

5,34

8

0,61

4

0,31

2

0,15

84

6,41

profesor nadzwyczajny

223

17,01

25

1,91

13

0,99

2

0,15

263

20,06

profesor zwyczajny

130

9,92

13

0,99

2

0,15

1

0,08

146

11,14

inne

44

3,36

3

0,23

2

0,15

2

0,15

51

3,89

Razem

1094

83,45

140

10,68

58

4,42

19

1,45

1311

100

Wśród osób głosujących było 1287 (98,17%) osób zatrudnionych na uczelniach publicznych i 24 (1,83%) osób zatrudnionych na uczelniach niepublicznych.

Analiza odpowiedzi na zawarte w ankiecie pytania oraz Państwa komentarze do pytań, znajdują się poniżej.


 

Aktywne kryteria filtrowania wyników
brak

1. Czy uważasz, że badania naukowe, prowadzone przez adiunktów, przygotowujących się do postępowania habilitacyjnego spełniają warunek innowacyjności i oryginalności oraz przyczyniają się do wdrażania koncepcji naukowych do rozwoju gospodarki?

542 GŁOSY
41,34%
 
415 GŁOSÓW
31,66%
 
354 GŁOSY
27%
 
TAK
pokaż odpowiedzi
NIE
pokaż odpowiedzi
NIE MAM ZDANIA
pokaż odpowiedzi

2. Czy uważasz, że badania naukowe, prowadzone przez doktorów habilitowanych i profesorów, spełniają warunek innowacyjności i oryginalności oraz przyczyniają się do wdrażania koncepcji naukowych do rozwoju gospodarki?

473 GŁOSY
36,08%
 
427 GŁOSÓW
32,57%
 
411 GŁOSÓW
31,35%
 
TAK
pokaż odpowiedzi
NIE
pokaż odpowiedzi
NIE MAM ZDANIA
pokaż odpowiedzi

3. Czy w Twojej jednostce są osoby, które otrzymały stopień doktora habilitowanego pomimo niewielkich osiągnięć naukowych, podczas gdy innym osobom odmówiono nadania stopnia doktora habilitowanego mimo dużo większego dorobku?

648 GŁOSÓW
49,43%
 
511 GŁOSÓW
38,98%
 
152 GŁOSY
11,59%
 
TAK
pokaż odpowiedzi
NIE
pokaż odpowiedzi
NIE MAM ZDANIA
pokaż odpowiedzi

4. Czy znasz precyzyjnie określone kryteria uzyskania stopnia doktora habilitowanego (czy są one przestrzegane w Twojej jednostce)?

689 GŁOSÓW
52,56%
 
455 GŁOSÓW
34,71%
 
167 GŁOSÓW
12,74%
 
TAK
pokaż odpowiedzi
NIE
pokaż odpowiedzi
NIE MAM ZDANIA
pokaż odpowiedzi

5. Czy znasz osoby (lub czy jesteś taką osobą), którym odmówiono finansowania postępowania habilitacyjnego?

259 GŁOSÓW
19,76%
 
934 GŁOSY
71,24%
 
118 GŁOSÓW
9%
 
TAK
pokaż odpowiedzi
NIE
pokaż odpowiedzi
NIE MAM ZDANIA
pokaż odpowiedzi

6. Czy uważasz, że uzyskanie stopnia doktora habilitowanego jest uzależnione tylko od osiągnięć naukowych (a nie od pozamerytorycznych, np. od powiązań i układów służbowo-towarzyskich)?

371 GŁOSÓW
28,3%
 
768 GŁOSÓW
58,58%
 
172 GŁOSY
13,12%
 
TAK
pokaż odpowiedzi
NIE
pokaż odpowiedzi
NIE MAM ZDANIA
pokaż odpowiedzi

7. Czy uważasz, że habilitant powinien mieć dyrektywne prawo do polemiki z recenzentem?

1128 GŁOSÓW
86,04%
 
96 GŁOSÓW
7,32%
 
87 GŁOSÓW
6,64%
 
TAK
pokaż odpowiedzi
NIE
pokaż odpowiedzi
NIE MAM ZDANIA
pokaż odpowiedzi

8. Czy uważasz, że recenzenci w postępowaniach habilitacyjnych powinni podlegać sankcjom dyscyplinarnym środowiska naukowego za napisanie nierzetelnej recenzji?

1073 GŁOSY
81,85%
 
101 GŁOSÓW
7,7%
 
137 GŁOSÓW
10,45%
 
TAK
pokaż odpowiedzi
NIE
pokaż odpowiedzi
NIE MAM ZDANIA
pokaż odpowiedzi

9. Czy uważasz, że habilitant powinien mieć prawo do uczestniczenia we wszystkich czynnościach w postępowaniu habilitacyjnym (np. posiedzenia komisji habilitacyjnej, głosowania rady wydziału itd.) oraz do wglądu we wszystkie dokumenty wytworzone podczas postępowania habilitacyjnego?

837 GŁOSÓW
63,84%
 
317 GŁOSÓW
24,18%
 
157 GŁOSÓW
11,98%
 
TAK
pokaż odpowiedzi
NIE
pokaż odpowiedzi
NIE MAM ZDANIA
pokaż odpowiedzi

10. Czy uważasz, że stopień doktora habilitowanego powinien być całkowicie zniesiony?

498 GŁOSÓW
37,99%
 
646 GŁOSÓW
49,28%
 
167 GŁOSÓW
12,74%
 
TAK
pokaż odpowiedzi
NIE
pokaż odpowiedzi
NIE MAM ZDANIA
pokaż odpowiedzi

3.png0.png1.png7.png6.png7.png5.png