WYDARZENIA
 Bezpłatne webinaryKonferencje, szkolenia, warsztaty

STATUT FUNDACJI SCIENCE WATCH POLSKA

I. Postanowienia ogólne

 1. Fundacja Science Watch Polska, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Joannę Grubę, zwaną dalej Fundatorką, aktem notarialnym sporządzonym przez Dorotę Sułkowską w Kancelarii Notarialnej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 26, w dniu 29 października 2019 r. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) oraz niniejszego statutu.
 2. Fundacja posiada osobowość prawną.
 3. Fundacja ustanowiona zostaje na czas nieokreślony.
 4. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami zgodnie z prawem RP.
 5. Siedzibą Fundacji jest miasto Gliwice w województwie śląskim.
 6. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego lub państwa trzeciego.
 7. Fundacja może posługiwać się skrótami SWP lub FSWP.

II. Cele Fundacji

Celami Fundacji są:

 1. Działalność prospołeczna na rzecz jawności i etyki w postępowaniach administracyjnych w nauce i oświacie oraz innych organach administracji państwowej.
 2. Pomoc osobom mobbingowanym oraz pokrzywdzonym pracującym w obszarze nauki i edukacji.
 3. Działalność naukowa, badawcza i wdrożeniowa.
 4. Działalność wydawnicza.
 5. Działalność szkoleniowa (organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń, warsztatów, sympozjów, konferencji, seminariów, debat itd.).
 6. Współpraca międzynarodowa w zakresie nauki, edukacji, kultury, sztuki, wzmacniania demokracji, wspierania równouprawnienia.
 7. Działalność na rzecz praw człowieka oraz swobód obywatelskich.
 8. Działalność charytatywna.
 9. Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi, osobami fizycznymi i instytucjami państwowymi.
 10. Działalność legislacyjna i lobbingowa.

 III. Formy realizacji celów statutowych

 1. Cele statutowe Fundacji realizowane są poprzez nieodpłatną działalność pożytku publicznego w następującym zakresie: >>ZOBACZ<<
 2. Cele statutowe Fundacji realizowane są poprzez odpłatną działalność pożytku publicznego w następującym zakresie: >>ZOBACZ<<
 3. Cele statutowe Fundacji realizowane są poprzez działalność gospodarczą w następującym zakresie: >>ZOBACZ<<
 4. W zakresie przewidzianym stosownymi regulacjami prawnymi Fundacja może powodować wszczęcie postępowań i reprezentować jednostki przed krajowymi i międzynarodowymi organami sądowymi, administracyjnymi i społecznymi, a także wstępować do tych postępowań w charakterze przedstawiciela społecznego oraz podejmować inne działania prawne.
 5. Fundacja może organizować jednostki terenowe lub zadaniowe. Do zarządzania pracą jednostki terenowej lub zadaniowej Zarząd może powołać w drodze uchwały osobę odpowiedzialną za reprezentowanie i prowadzenie spraw na danym terenie lub w zakresie danego zadnia.
 6. Zabrania się:
 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

IV. Organy Fundacji

 1. Organami Fundacji są Zarząd Fundacji i Komisja rewizyjna.
 2. Fundator może być członkiem Zarządu Fundacji.

 V. Zarząd Fundacji

 1. Zarząd jest naczelnym organem Fundacji, który kieruje jej działalnością.
 2. Zarząd Fundacji składa się z od 1 do 5 osób w tym Prezesa
 3. Prezesa i skład Zarządu powołuje Fundator na czas nieokreślony.
 4. Fundator może odwołać w dowolnym czasie członka Zarządu. Ponadto członkostwo w Zarządzie może ustać w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, utraty przez członka Zarządu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz praw publicznych lub w przypadku śmierci Członka Zarządu.
 5. Prezes i Członkowie Zarządu mają wyłączny dostęp do rachunków bankowych Fundacji i mogą dokonywać operacji finansowych.
 6. Zarząd sprawuje nadzór nad majątkiem Fundacji.
 7. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i wyznacza jej strategiczne cele, zadania oraz plany działalności.
 8. Zarząd uchwala, zatwierdza i realizuje akty wewnętrzne Fundacji.
 9. Zarząd przyjmuje darowizny, spadki i zapisy.
 10. Zarząd tworzy oraz znosi jednostki organizacyjne Fundacji.
 11. Zarząd sporządza roczne sprawozdania z działalności Fundacji, roczne sprawozdania finansowe zgodnie z przepisami o rachunkowości.
 12. Posiedzenia Zarządu odbywają co najmniej raz w roku.
 13. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej dwóch członków Zarządu.
 14. Członków Zarządu Fundacji w celu rozszerzenia składu Zarządu lub na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję, powołuje swą decyzją Fundator.
 15. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz. Do reprezentacji Fundacji na zewnątrz uprawniony jest każdy Członek Zarządu.
 16. Członkom Zarządu Fundacji przysługuje zwrot udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach Zarządu i reprezentacją Fundacji, w tym zwrot kosztów podróży.
 17. Zarząd Fundacji może powołać i odwołać uchwałą dodatkowe organy doradcze Fundacji, np. Radę Fundacji.
 18. W razie śmierci lub utraty zdolności do czynności prawnych Fundatora, jego kompetencje w zakresie powoływania i odwoływania członków Zarządu przysługują członkom Zarządu Fundacji.
 19. Członkowie zarządu nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 VI. Komisja rewizyjna

 1. Komisja rewizyjna fundacji składa się z 2 do 5 osób, w tym przewodniczącego i zastępców przewodniczącego.
 2. Przewodniczącego i zastępców przewodniczącego komisji rewizyjnej powołuje Fundator na czas nieokreślony.
 3. Fundator może odwołać w dowolnym czasie przewodniczącego i zastępców przewodniczącego komisji rewizyjnej. Ponadto członkostwo w komisji rewizyjnej może ustać w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, utraty przez członka komisji rewizyjnej pełnej zdolności do czynności prawnych oraz praw publicznych lub w przypadku śmierci członka komisji rewizyjnej.
 4. Komisja rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad jej działalnością. Członkowie komisji rewizyjnej nie podlegają zarządowi w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.
 5. Komisja rewizyjna spotyka się na zebraniach zwoływanych nie rzadziej niż raz do roku.
 6. Członkowie komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu fundacji z głosem doradczym.
 7. Członkowie komisji rewizyjnej nie mogą być członkami zarządu fundacji, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 8. Członkami komisji rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 9. Członkowie komisji rewizyjnej pełnią swoje funkcje społecznie.
 10. Dla wykonywania swoich funkcji i zadań komisja rewizyjna, w tym każdy z jej członków ma prawo wglądu w bieżącą działalność fundacji, poprzez:

a. żądanie od zarządu fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących działalności fundacji,
b. żądanie od członków zarządu i pracowników fundacji sprawozdań i wyjaśnień w zakresie wszelkich dziedzin działalności fundacji,
c. dokonywanie rewizji majątku fundacji i kontroli finansowej, w tym sposobów wydatkowania środków finansowych.

 1. Uchwały komisji rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy jego członków. W przypadku równej ilości głosów decydujący jest głos przewodniczącego.

VII. Majątek Fundacji

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski i dochody Fundacji, pochodzące z:
 1. darowizn, spadków, zapisów, subwencji,
 2. odsetek bankowych,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. grantów i projektów krajowych i zagranicznych,
 5. dotacji i subwencji osób prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej,
 6. dotacji budżetowych,
 7. funduszy przekazywanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej,
 8. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych,
 9. dochodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego.
 10. dochodów z działalności gospodarczej,
 11. organizowania kongresów, konferencji naukowych i innych form szkoleń,
  oraz kwota 1000 zł przeznaczona na działalność gospodarczą zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 1. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów statutowych Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 2. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza się na działalność pożytku publicznego.

VIII. Zmiany statutu Fundacji

 1. Zmiany statutu są dopuszczalne i mogą dotyczyć wszystkich jego postanowień.
 2. Zmiany statutu uchwala Fundator.

 IX. Likwidacja Fundacji

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.
 3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w wyniku jednomyślnej uchwały.

3.png0.png1.png7.png5.png4.png6.png