WYDARZENIA
 Bezpłatne webinaryKonferencje, szkolenia, warsztaty

Od wiosny 2023 r. trwają wybory członków do Rady Doskonałości Naukowej na II kadencję. W wyborach do RDN powinni brać udział kandydaci charakteryzujący się najwyższymi standardami etyczno-naukowymi, gdyż to oni, jako członkowie RDN, odpowiedzialni są za rozwój kadr naukowych w Polsce.

Zgodnie z art. 233.1. Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, członkiem RDN może być osoba, która:
1) ma nieposzlakowaną opinię i przestrzega zasad etyki naukowej;
2) nie popełniła czynu określonego w art. 115 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, stwierdzonego prawomocnym wyrokiem.

Na stronie internetowej RDN przedstawionych jest 479 kandydatów, którzy walczyć będą o głosy środowiska akademickiego w 10 dziedzinach i 55 dyscyplinach naukowych.

Zgodnie z § 17.1 w skład RDN wchodzą po 3 osoby, które w danej dyscyplinie uzyskały kolejno największą liczbę głosów. Zatem od stycznia 2024 r. w RDN zasiadać będzie 165 członków. Rachunek jest prosty. Aż 314 osób (65,55%) pożegna się z karierą na jednym z najwyższych szczebli władzy naukowej.

Jedną z osób kandydujących do RDN jest prof. Bogusław Śliwerski. Jego kandydaturę rekomendowało 8 jednostek (Akademia WSB, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Łódzki).

Czy jednak jest to kandydat, który zgodnie z Ustawą przestrzega zasad etycznych i prawa autorskiego?

Z dokumentacji, którą dysponuje Fundacja, oraz z informacji zamieszczonych w domenie publicznej[1] wynika, że 18 lipca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział Własności Intelektualnej na rozprawie przeciwko Bogusławowi Śliwerskiemu wydał wyrok w sprawie naruszenia osobistego prawa autorskiego do grafiki przedstawionej na blogu Józefa Wieczorka  https://blogjw.wordpress.com/2009/01/15/drhabina-akademicka/ (sygn. akt XXII GW 523/21).

Bogusław Śliwerski skopiował grafikę wykonaną przez Józefa Wieczorka i dwukrotnie rozpowszechnił ją bez zgody autora na prowadzonym przez siebie blogu internetowym.

Ten niewinny obrazek niesie ogromne znaczenie emocjonalne. Wskazuje na fakt, że osoby, które wejdą na szczyt akademickiej hierarchii pozostają poza normami obowiązującymi pracowników niższego szczebla.

Taką opinię najwyraźniej o sobie ma prof. B. Śliwerski, który zasiadając w Radzie Doskonałości Naukowej, a wcześniej w Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, powinien podejmować działalność publikacyjną z najwyższą rzetelnością, gdyż to on ocenia osiągnięcia publikacyjne osób ubiegających się o awans naukowy.

Zauważył to również Sąd, który w uzasadnieniu wyroku pisze:

W przedmiotowej sprawie w opublikowanych przez siebie artykułach Pozwany umieścił rysunek autorstwa Powoda, lecz bez wskazania jego źródła umożliwiającego dotarcie do autora, ani autora. Niezależnie od pkt 18 uzasadnienia w którym wskazano na pewne minimum ustaleń, podnieść należy, że na Pozwanym, jako podmiotowi, z racji posiadanego dorobku naukowego i zajmowanego stanowiska w ramach szkolnictwa wyższego, ciąży szczególny wymóg staranności i rzetelności co do wskazywania źródeł publikowanych treści. W ostateczności zaś w razie braku możliwości dokonania takich ustaleń Pozwany powinien po prostu zaniechać wykorzystania cudzego utworu bez ujawnienia jego autora".        

Wyrok wraz z uzasadnieniem przekazał Fundacji 5 września br. mec. Andrzej Wołoszyn z kancelarii w Gliwicach, pełnomocnik J. Wieczorka.


Wyrok z uzasadnieniem

Informację o naruszeniu praw autorskich (wraz z wyrokiem) przez Bogusława Śliwerskiego wysłano do wszystkich jednostek rekomendujących jego kandydaturę na członka RDN. Ponadto informację taką skierowano do RDN i członków komisji wyborczej.

Rzetelna weryfikacja kandydatów należy bowiem do obowiązków wymienionych organów.

Głęboko wierzę, że w środowisku naukowym są osoby uczciwe, rzetelne, posiadające znaczące osiągnięcia naukowe, na które warto głosować. I wierzę, że w obecnych wyborach do RDN takie osoby uzyskają najwięcej głosów.

Joanna Gruba


[1]https://blogjw.wordpress.com/2023/07/19/doskonaly-profesor-prof-dr-hab-dr-h-c-multi-buguslaw-sliwerski-przegrywa-sprawe-o-zabor-mojej-wlasnosci-intelektualnej/

 

2.png7.png4.png9.png9.png4.png0.png