WYDARZENIA
 Bezpłatne webinaryKonferencje, szkolenia, warsztaty

[aktualizacja 11.07.2024, 12:45]
Wprowadzenie
Sprawa opisana w artykule ma miejsce w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie[1]. Konflikt jaki powstał w Instytucie Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska (ITChNiIŚ)  WTiICh, ZUT sięga 2020 r. W tym okresie dochodzi do rozpadu największego na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Instytutu (ITChNiIŚ) na dwie katedry Katedra Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska (KTChNiIŚ) i Katedra Inżynierii Materiałów Katalitycznych i Sorpcyjnych (KIMKiS).

Tematyka tzw. fabryk artykułów (ang. paper mills), nazwanych potocznie, trochę nawet pogardliwie, po polsku „papierniami” praktycznie nie schodzi od kilku lat ze szpalt gazet i stron Internetowych związanych ze środowiskiem naukowym.

Od wiosny 2023 r. trwają wybory członków do Rady Doskonałości Naukowej na II kadencję. W wyborach do RDN powinni brać udział kandydaci charakteryzujący się najwyższymi standardami etyczno-naukowymi, gdyż to oni, jako członkowie RDN, odpowiedzialni są za rozwój kadr naukowych w Polsce.

Dziś w imieniu Fundacji wysłano petycję do RDN w sprawie zamieszczania na stronie BIP RDN nagrań i protokołów z posiedzeń Zespołów i Prezydium RDN.

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Fundacji, udostępniamy publikacje dr hab. Anny Chorążewskiej prof. UŚl, w których została podjęta bardzo ważna dla środowiska naukowego tematyka dotycząca  ochrony wyników pracy oraz zawodu naukowca jako zawodu zaufania publicznego.

Dnia 15.01.2024r na łamach FORUM AKADEMICKIEGO ukazał się wywiad z ministrem szkolnictwa wyższego D. Wieczorkiem, który w buńczuczny, gromki, ale jak się okazuje li tylko werbalny sposób zapowiadał wypaleniem do cna zjawiska plagiatowania powszechnie wszechobecnego w tzw. domenie akademickiej.

W ostatnich dniach na stronie internetowej portalu Forum Akademickie, po raz kolejny rozgorzała dyskusja na temat ochrony recenzentów prac naukowych.
1. Mariusz Karwowski - Przed sąd za recenzję. Czy i jak chronić recenzentów? 2. P
rof. Rafał Adamus - Przed sąd za recenzję – polemika

Aktualizacja artykułu: 25.04.2024
W latach 2016-2018 dotarły do mnie informacje od nauczycieli akademickich o nieprawidłowościach w pozyskiwaniu środków publicznych i antydatowaniu dokumentów w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu (dziś: Akademia Humanitas w Sosnowcu).

Recenzje za granty
O braku bezstronności i obiektywizmu w recenzowaniu dorobku naukowego kandydata do stopnia czy tytułu, pisałam w artykule Dobre praktyki czy dobrzy koledzy? Tymczasem okazje się, że koledzy mogą załatwić recenzentów, którzy ocenią dorobek naukowy pozytywnie lub negatywnie, ale i dorobek niezbędny do awansu naukowego, pytania habilitacyjne czy dziedzinę, w której składa się wniosek awansowy.

Polskie uczelnie na Liście Szanghajskiej*
W 2023 r. na prestiżowej Liście Szanghajskiej znalazło się dziewięć polskich uczelni, ale dopiero na pozycjach w piątej, dziewiątej i 10. setce. W porównaniu z ubiegłym rokiem ubyły dwie uczelnie z dziewiątej i 10. setki, co jednak nie zmienia ich ogólnie niskiej oceny.

Czy preferencje publikacyjne wpływają na notowania polskiej nauki w świecie?
Do oceny preferencji publikacyjnych polskich autorów notowanych w rankingu TOP2% w kategorii kariery naukowej za kolejne lata 2020, 2021 i 2021 skłoniły autora publikacje, które na przełomie 2023 i 2024 roku  pojawiły się na portalu Fundacji SWP, m.in. Nauki dwanaście kroków donikąd…Konieczny audyt w nauce! I co dalej?Nowy ranking wyższych uczelni za 2022 rokStan nauki polskiej - komentarz.

Zjawisko dyskryminacji na polskich uczelniach medycznych z perspektywy studentek i studentów
Artykuł ukazał się w czasopiśmie Forum Polityki Kryminalnej, vol. 2 (6), s. 1–21, ISSN 2720-1589

W jednym z ostatnich w 2023 roku numerów tygodnika „Polityka” (nr 50 (3443), 6.12–12.12.2023) prof. D. Jemielniak opublikował artykuł zatytułowany „Naprawa nauki w dwunastu krokach”. Dwanaście kroków niespójnych, które nigdzie nawet nie dotykają istoty problemów systemowych, i nijak się mają do potrzeb gospodarki tego kraju a już w ogóle do potrzeb obywatela-podatnika.

Dodatkowe wskaźniki  bibliometryczne uwzględniające nadmiar liczby cytowań w stosunku do wartości indeksu h
Artykuł stanowi suplement do publikacji Indeks Hirscha w ocenie publikacji naukowych, który został utworzony 27 stycznia 2023 r. (22 stycznia 2024 r. artykuł liczy 2920 odsłon).

Ponad cztery lata temu, tj. 6. grudnia 2019 r., w bibliotece Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dokonano uroczystego otwarcia księgozbioru Stanisława Pikulskiego – byłego dziekana Wydziału Prawa tejże uczelni.

W artykule przedstawiono propozycję apelu do środowiska naukowego dotyczącego podjęcia działań legislacyjnych przez zobowiązanie organów do zwalczania różnych form plagiatu naukowego, w tym bezzwłocznego opracowania odpowiednich zapisów ustawowych.

We wrześniu 2023 do Fundacji Science Watch Polska wpłynęło zapytanie związane z interpretacją art. art. 204 ust. 1 "Czy osoba, która złożyła rozprawę doktorską w terminie wcześniejszym niż termin ukończenia kształcenia przewidziany w programie kształcenia oraz na podstawie art. 209 ust. 8 PSWiN otrzymuje stypendium doktoranckie do dnia, w którym upływa termin ukończenia kształcenia, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy, jednakże przez okres nie dłuższy niż 4 lata, zachowuje status doktoranta?"

Konieczny audyt w nauce! I co dalej?
1.
W powyborczym upuście emocji już 18.10.23 pewien znany profesor, a w  portalu Studio Opinii dobrze znany jako Hazelhard, opublikował krótki artykuł „Konieczny Audyt!!!”.

Dydaktyka i nauka – system zbieżny czy rozbieżny?
Gratulacje dla Autora za zainicjowanie dyskusji o „kulejącym systemie” dydaktyki funkcjonującym obecnie w polskim szkolnictwie wyższym i jego negatywnym wpływie na relacje ludzkie nauczyciel akademicki - student.

We wrześniu 2023 do Fundacji Science Watch Polska wpłynęło zapytanie związane z interpretacją art. 182 ust. 4 dotyczącego kosztów ponoszonych przez osoby ubiegającej się o stopień doktora, która ukończyła kształcenie w szkole doktorskiej.

Poniższy tekst zdecydowałem się przesłać do Fundacji Science Watch mając na uwadze zaangażowanie tej organizacji w walkę z nieprawidłowościami w polskiej nauce. Pragnę przedstawić swój w miarę całościowy pogląd na sposób w jaki funkcjonują w systemie polskiej nauki pracownicy naukowo dydaktyczni.

W październiku br. ukazały się wyniki dwóch popularnych rankingów - TOP2% 2022/2023 wyd. Elsevier oraz Uniwersytetu Stanforda i XXIV Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2023. Nowa wersja (6) światowego rankingu cytowań TOP2% została oparta  na kopii danych z dnia 1 października 2023 r., które  zostały uaktualnione do końca roku kalendarzowego 2022.  Dostęp  do danych jest możliwy przez stronę: https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/6).

W artykule przedstawiono uwagi autorów publikacji pt. Stan nauki polskiej w świetle rankingu TOP2%. Część I oraz Stan nauki polskiej w świetle rankingu TOP2%. Część II do późniejszego komentarza Stan nauki polskiej - komentarz opublikowanego w dn. 21 kwietnia 2022 r. przez Pana dr. hab. K. Konsztowicza z ATH w Bielsku- Białej.

Krótka refleksja o wygenerowanych przez środowisko naukowe problemach i próbach ich przezwyciężania. Jako autor publikacji diagnozującej stan nauki polskiej i wskazującej niektóre przyczyny środowiskowe  i instytucjonalne (Czy wzmocnienie pozycji polskiej nauki jest realne?, FA, nr 4/2023, s. 28-31) zapoznałem się z kilkoma sprawozdaniami z ostatniej ewaluacji (2017-2021) i interesującymi artykułami polemicznymi, które w różny sposób i z różnego poziomu (prof. uczelni, rektor, przewodniczący Komisji Ewaluacji Nauki, przewodnicząca  Uniwersyteckiej Komisji Nauki przy KRUP i sam Redaktor Naczelny we wprowadzeniu do tematu) dotykają bieżących i utrwalonych/nawarstwionych problemów polskiej nauki.

W Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce rozdział I poświęcony jest Odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich. To zaledwie 31 artykułów zajmujących 13 stron. Czy jest zatem możliwe, aby osoba, która przyjmuje funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego, nie zapoznała się z podstawowym aktem prawnymi? Rzecznik Dyscyplinarny musi wiedzieć, że w postępowaniu jest funkcjonariuszem publicznym, który powinien rozstrzygać spory powstałe na uczelni w sposób rzetelny, uczciwy i bezstronny z zachowaniem podstaw prawa i etyki.

Słowo wdzięczność odgrywa w naszym życiu, także naukowym, ważną i często bardzo motywującą rolę. W Słowniku Języka Polskiego PWN jest zdefiniowane jako „Pozytywne uczucie związane z pamięcią o wyświadczonej  przez kogoś przysłudze, o doznanym dobrodziejstwie, itp.” Wdzięczność rodzi naturalnie chęć zrewanżowania się za doznaną życzliwość, czy bardziej konkretnie za wyświadczoną przysługę.

AKTUALIZACJA – 20.09.2023, g. 15:00
Uzupełniliśmy indeks Hirscha kandydatów do Rady Doskonałości Naukowej w dziedzinach Nauki humanistyczne oraz Nauki społeczne. Obecnie w tabelach zamieszczone są wskaźniki z baz Publish or Perish, Scopus, Web of Science.

"Kompendium wiedzy na temat przemocy w środowisku pracy" to publikacja, w której znajdziecie Państwo prawne aspekty prawa pracy oraz check-listy dla pracowników i pracodawców które, powinny pomóc pracownikom odzyskać sprawczość, a pracodawcom zabezpieczyć się przed roszczeniami z tytułu mobbingu i dyskryminacji. 

ABM przekazało Fundacji dane dotyczące kierowników projektów
Po prawie dwóch latach oczekiwania Fundacja Science Watch Polska wygrała w NSA sprawę przeciwko Prezesowi Agencji Badań Medycznych.

Jak etycznie i skutecznie wykorzystywać indeks Hirscha w ocenie publikacji naukowych – przyczynek do zastosowania w praktyce naukowej
W 2005 r. Hirsch zaproponował, aby wpływ publikacji naukowych mierzyć w odniesieniu do liczby wydanych publikacji za pomocą indeksu h, w ten sposób, że uwzględnia się największą liczbę artykułów, które są cytowane h lub więcej razy.

„Akademickie SelfCare" to lektura skierowana do osób, które osiągnęły poziom młodego dorosłego: przede wszystkim do studentów i doktorantów oraz tych, których niebawem czeka wybór dalszej ścieżki po ukończeniu szkoły średniej. Porady zawarte w tej książce powstały w oparciu o recenzowane publikacje naukowe, konsultacje ze specjalistami, a także przemyślenia i pomysły autorów, którzy sami zmagali się z tymi problemami w trakcie swoich studiów.

Po ostatnio opublikowanej "Mapie mobbingu na uczelniach w Polsce" do na skrzynkę mailową Fundacji wpłynęło mnóstwo maili, w których doceniacie Państwo podejmowane przez nas inicjatywy. Dzwoniło również wiele osób, a przeprowadzone rozmowy wskazują, że bardzo pozytywnie oceniacie naszą działalność. Bardzo dziękujemy za te życzliwe sygnały!

Nierówność stron w postępowaniach dyscyplinarnych - interwencja Rzecznika Praw Obywatelskich
W ramach działalności Fundacji wielokrotnie uczestniczyliśmy w postępowaniach dyscyplinarnych na różnych uczelniach. Stajemy w obronie zarówno pokrzywdzonych pracowników naukowo-dydaktycznych jak i pracowników administracji uczelnianej.

Mapa mobbingu na uczelniach - analiza wyników
Bardzo dziękuję wszystkim 1805 osobom, które wypełniły ankietę. Bez Państwa głosów diagnoza problemu byłaby niemożliwa.

Błędy, przewlekłość i... umarzanie postępowań awansowych? RPO o potrzebie zmian
Zbliża się koniec 2022 roku, a wraz z nim nadchodzi czarny scenariusz dla wielu osób, które rozpoczęły postępowania habilitacyjne i postępowania o nadanie tytułu profesora przed 30 kwietnia 2019 r., czyli zgodnie z Ustawą o stopniach i tytule
[1].

Akademicka Sieć Bezpieczeństwa i Równości – ciekawa inicjatywa uczelni we wsparciu ochrony swoich pracowników i studentów
Biorąc pod uwagę główne cele Fundacji Science Watch Polska warto przybliżyć ważną inicjatywę oddolną osób pełniących różne funkcje na uczelniach w obszarze ochrony praw, równości i bezpieczeństwa. Jest to Akademicka Sieć Bezpieczeństwa i Równości, organizacja, która określa siebie wspólnotą doświadczeń i wartości.

Klucz do „Prawdy” na UWM
Gdy na uczelni jeden z pracowników wyraża niezadowolenie z warunków pracy, można przyjąć tezę o niedostosowaniu jednostki do otoczenia. Gdy tego samego rodzaju niezadowolenie wykazuje kilka osób, należy uznać, że występuje problem na uczelni.

Raport w sprawie nagrań z posiedzeń organów nadających stopień doktora habilitowanego
W Raporcie przedstawiono odpowiedzi dotyczące nagrań posiedzeń organów nadających stopień doktora habilitowanego otrzymane od 82 retorów uczelni oraz 60 dyrektorów instytutów badawczych i instytutów PAN.

Czy opłaca się być rektorem?
Rok minął od czasu, kiedy pierwszy raz w nowej kadencji 2020-2024 opracowaliśmy i opublikowaliśmy dla Państwa wynagrodzenia rektorów uczelni publicznych w artykule Gruba przesada czy godne życie rektora?

W listopadzie 2021 r. do Fundacji Science Watch Polska wpłynęło pytanie: Gdzie można znaleźć osiągnięcia naukowe osób, które kandydowały do Zespołu VIII Sztuki RDN?

„Stan nauki polskiej w świetle rankingu TOP2% Stanford University & Elsevier…” - komentarz
Trzeba zacząć od pochwał, bo to świetne opracowanie – zwarte i przejrzyste. Należą się szczere gratulacje i podziękowania dla Autora za czas poświęcony na ekstrakcję istotnych danych. Wniosków i komentarzy może być wiele, prawdopodobnie w zależności od tzw. „punktu siedzenia”.

Historia Enni
Jestem ofiarą wyrafinowanego mobbingu ze strony kierownika oraz wspierającego, w tych działaniach, jego bezpośredniego przełożonego. Do opisania problemów zostałam przymuszona sytuacją i postawą ludzi stojących po drugiej stronie „sprawy”. Do 27 października 2021r byłam pracownikiem jednego z większych uniwersytetów w Polsce i największego zakładu pracy w moim mieście. Uczelnia – to brzmi szczytnie. Jednak tajemnicą poliszynela, jest prawdziwe oblicze tej instytucji i ludzi w niej pracujących.

Stan nauki polskiej w świetle rankingu TOP2% Stanford University & Elsevier. Charakterystyka dziedzin i dyscyplin naukowych
W listopadzie 2021 r. został opublikowany nowy ranking TOP2% Stanford University & Elsevier za 2021 r. w kategorii kariery naukowej i cytowań. O ile osoby, które znalazły się na liście rankingowej, i z tego powodu należą im się serdeczne gratulacje, o tym wiedzą, o tyle zbiorowe dane odnośnie miejsca polskich uczelni i rozkładu liczby zajętych miejsc w kategorii dziedzin i dyscyplin naukowych nie były jeszcze publikowane.

Rada Doskonałości Naukowej (RDN) jest polskim organem państwowym, który rozpoczął swoją kadencję 1 czerwca 2019 r. - poprzedzoną wyborami w kwietniu 2019 r. RDN zastąpiła działającą od 1951 r. Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów.

Stan nauki polskiej w świetle rankingu TOP2% Stanford University & Elsevier. Charakterystyka instytucjonalna

W listopadzie został opublikowany nowy ranking TOP2% Stanford University & Elsevier za 2021 r. w kategorii kariery naukowej i cytowań. O ile osobom, które znalazły się na liście rankingowej, należą się gratulacje, o tyle zbiorowe dane dotyczące miejsca polskich uczelni w nauce światowej nie napawają optymizmem.

Wyszukiwarka parametryczna Publish or Perish

Nauka już od dawna jest globalna i istotne jest czy oraz ile kto wnosi do światowej wiedzy. Ten wkład jest wymierny i można go określić, za wyjątkiem rzadkich sytuacji zastrzeżonych.

Naruszanie zasad etyki w nauce i prawa ochrony własności intelektualnej we wnioskach awansowych.  Część II. Studium przypadku oceny publikacji wieloautorskich w pracy habilitacyjnej

Czwartkowe wieczory z Science - Barwy ochronne

W dniu 18.11.2021 r. w godzinach od 18.00 do 20.15, w ramach „Czwartkowych wieczorów z Science”, poprzez platformę internetową Zoom, odbył się pokaz filmu "Barwy ochronne". Słowo wstępne wygłosił reżyser, profesor Krzysztof Zanussi. W pokazie uczestniczyło 97 osób.

Kolejny wyrok uchylający decyzję Centralnej Komisji

Pod koniec września odbyła się rozprawa przed Wojewódzkim Sądem administracyjnym w Warszawie na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (obecnie RDN) w przedmiocie odmowy przedstawienia kandydatki do tytułu profesora.

Naruszanie zasad etyki w nauce i prawa ochrony własności intelektualnej we wnioskach awansowych.  Część I. Studium przypadku oceny pracy habilitacyjnej.

Zaburzenia stresowe pourazowe a sytuacja kryzysu psychicznego w postępowaniu awansowym

Artykuł ma na celu omówienie zaburzeń stresowych pourazowych takich jak ostra reakcja na stres (ASD) oraz zespół stresu pourazowego (PTSD) w kontekście jakości i głębokości doznań psychicznych osób dotkniętych kryzysem psychicznym związanym z postępowaniem awansowym.

3.png0.png1.png7.png6.png6.png1.png